Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI  NAGRADNE IGRE »OSVOJI ŽAR WEBER«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »OSVOJI ŽAR WEBER«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke AVE.    

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5458897000, davčna številka: SI36314692 (v nadaljevanju: organizator).
Ponudnik storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.4.2022 od 00:00 ure do 30.6.2022 do 24:00 ure in se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije in sicer v gostinskih obratih.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.ave.nagradna-igra.si , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.
Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 • z nakupom LESKOVAČKI VOZ v enem od gostinskih obratov v času trajanje nagradne igre;
 • s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moji najljubši grill izdelki«

(A): Oseba sodeluje tako, da na spletni strani organizatorja nagradne igre www.ave.nagradna-igra.si, vnese:

 • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu LESKOVAČKI VOZ
 • ime in priimek
 • mobilno številko in
 • svoj elektronski naslov (e-mail)

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 22.4.2022 do vključno 30.6.2022. Račun lahko poleg navedenih produktov vsebuje tudi druge produkte.
Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).V primeru, da se oseba ne strinja s pogoji nagradne igre, se vnos ne upošteva in ne sodeluje v žrebanju za nagrade.
V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. V kolikor bo posamezna številka računa vnesena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.
Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun.

(B): Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moji najljubši grill izdelki« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.000 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.
Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.
Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina  (A in  B točka).

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.
Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.
Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.
Prijave, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.
Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali večkrat posredovati različno zgodbo. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno zgodbo izžreban samo enkrat.
Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A, B točka).
Nakup izdelkov LESKOVAČKI VOZ  navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

 1. Nagrade

Organizator bo podelil naslednje nagrade: 

Nagrade:

 • 2x Žar WEBER
 • 20x komplet AVE (meat burner, majica, predpasnik in šilt kapa AVE)
 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 1.6.2022 in 1.7.2022 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 22 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.
V prvem žrebanju dne 1.6.2022  bodo sodelovali tisti, ki so svojo prijavo pravilno oddali na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev v obdobju od 22.4.2022. od 0.00 ure do 31.5.2022 do 24.00 ure. Izžreban bo en (1) nagrajenec, ki prejme žar WEBER in deset (10) nagrajencev, ki prejmejo komplet AVE. 
V drugem žrebanju  dne 1.7.2022  bodo sodelovali tisti, ki so svojo prijavo pravilno oddali na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev v obdobju od 1.6.2022 od 0.00 ure do 30.6.2022 do 24.00 ure. Izžreban bo en (1) nagrajenec, ki prejme žar WEBER in deset (10) nagrajencev, ki prejmejo komplet AVE. 
Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljnjem žrebanju ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade. Posamezna oseba lahko v celotni nagradni igri prejme samo eno nagrado, zato se v primeru izžrebanja osebe, ki je nagrado že prejela, ta prijava ne upošteva.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.ave.nagradna-igra.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spletne strani.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.ave.nagradna-igra.si. Stroške poštnih storitev krije organizator
Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi posredovane številke računa sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da je bil kupljen produkt LESKOVAČKI VOZ in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »Nagradna igra AVE«.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

V tem primeru se:

 • nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika mesečne nagrade niti katere koli druge osebe;

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 9. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se:

V tem primeru se:

 • nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika mesečne nagrade niti katere koli druge osebe;

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke nagrad ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.
Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.
Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo. 
V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.
Organizator se obvezuje, da bosta osebne podatke obdeloval in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.
Poleg organizatorja osebne podatke (razen v primeru osebnih podatkov posredovanih za namen neposrednega trženja) obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam.

 1. Kontakt

Organizator:
Panvita MIR d.d.
Ljutomerska cesta 28a
9250 Gornja Radgona

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika internetne poti. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti.
Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.
Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.ave.nagradna-igra.si.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.ave.nagradna-igra.si.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Gornja Radgona, 21.4.2022

Organizator nagradne igre:

Panvita MIR d.d.